Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
- Không có thông báo mới.

Những cuộc họp khác
Kiểm tra CTMT 6 tháng đầu năm 2020 07:00 16/07/2020 Cuộc họp Văn phòng MTTQ tỉnh
Thông báo kiểm tra CTMT 6 tháng đầu năm 2020 07:30 15/07/2020 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp chi bộ tháng 6/2020 08:30 15/06/2020 Cuộc họp Phòng họp BTT
Hop BTT tháng 6/2020 07:30 04/06/2020 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban Thường trực tháng 5/2020 07:30 06/05/2020 Cuộc họp Phòng họp BTT

Những thông báo khác
Họp chi bộ định kỳ tháng 7/2020 14/07/2020 Thông báo Phòng họp BTT