Cuộc họp đang diễn ra  
doi CCCD
Bắt đầu lúc: 08:00 - 25/01/2021
Tại: Văn phòng MTTQ tỉnh

Thông báo công việc mới  
- Không có thông báo mới.

Những cuộc họp khác
doi CCCD 08:00 25/01/2021 Cuộc họp Văn phòng MTTQ tỉnh
Hop chi bo 1-2021 (chinh thuc) 08:00 18/01/2021 Cuộc họp Phòng họp BTT
Hop chi bo thang 1/2021 14:30 13/01/2021 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Hop chi bộ tháng 1-2021 14:30 13/01/2021 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Truc tuyen BVMT 14:00 12/01/2021 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Hội nghị UBMT lần 4 08:00 11/01/2021 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Trực tuyến NV Tết 14:00 07/01/2021 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ

Những thông báo khác
Họp chi bộ định kỳ tháng 7/2020 14/07/2020 Thông báo Phòng họp BTT